);

Regulamin Lucky Dress Atelier

Strona www.lucky-dress.eu pod nazwą Lucky Dress Atelier jest własnością YUKAI Sp. z o.o., ul. Na Piaski 61C/2, 32-087 Zielonki, NIP: 5130250614, REGON: 367659482

1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez Lucky Dress Atelier poprzez zamówienia e-mailowe, telefoniczne, kanały Social media oraz podczas konsultacji indywidualnych z Klientem.

2. Korzystanie ze strony lucky-dress.eu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Strona WWW lucky-dress.eu zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.lucky-dress.eu i oferuje towary za pośrednictwem Internetu. Oferuje także towary szyte i tworzone na indywidualne zamówienie, które mogą być przez Klienta kupowane za pośrednictwem e-maila, telefonicznie, kanały social media oraz podczas konsultacji indywidualnych w sklepie stacjonarnym.

2. Zawartość strony WWW lucky-dress.eu stanowi ofertę handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

3. Przedmiotem sprzedaży przez Internet są produkty odzieżowe znajdujące się na stronie WWW jak i tworzone na indywidualne zamówienie.

4. Zamówienie składane przez Klienta przez formularz na stronie lucky-dress.eu jest początkiem do złożenia zamówienia na produkt gotowy lub do realizacji indywidualnego zamówienia.

5. Ceny na stronie internetowej lucky-dress.eu:  

  1. zawierają podatek vat i podawane są w złotych polskich – dla polskiej wersji językowej;  

  2. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena ustalona na podstawie korespondencji na temat produktu pomiędzy Klientem a właścicielem strony internetowej lucky-dress.eu

 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystanie przez klienta ze strony internetowej lucky-dress.ue jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez klienta w celu realizacji zamówienia. W tym też celu YUKAI Sp. z o.o., ma prawo do przechowywania tych danych osobowych. Lucky Dress Atelier jednocześnie jest administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w siedzibie spółki przy ul. Na Piaski 61C/2, 32-087 w Zielonkach,.Klient zezwala na przetwarzania danych osobowych, zaznaczając odpowiedni box w serwisie internetowym.

2. Przesyłanie zdjęć przez Klienta do Lucky Dress Atelier, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na ich wyświetlenie na stronie lucky-dress.eu, na profilu marki na Facebooku oraz na innych portalach społecznościowych, wykorzystywanych przez Lucky Dress Atelier, w szczególności Instagram, Pinterest itp., a także w materiałach promocyjnych firmy Lucky Dress Atelier, w tym w katalogach, ulotkach, informacjach prasowych i tym podobnych.

3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Żadne dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Klient ma możliwość zaprenumerowania newslettera

6. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania i udostępniły dane osobowe, które będą służyć wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane będą w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. 7. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera.

8. Podane w newsletterze dane osobowe służą wyłącznie na potrzeby strony i przetwarzane będą w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Są one podawane dobrowolnie. Z uwagi na charakter umowy niemożliwe jest jej wykonanie względem osób, które zamierzają posługiwać się pseudonimem lub chcą pozostać anonimowi.

9. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści i informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności posługiwanie się przez Klienta danymi osobowymi podmiotów trzecich.

 

§ 3. Składanie i realizacja zamówienia na stronie lucky-dress.eu

1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla sprawnego działania systemu) za pośrednictwem strony internetowej http://www.lucky-dress.eu.

2. Klient składa zamówienie za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio poprzez e-mail.

3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze stroną internetową lucky-dress.eu.

4. W zamówieniu Klient: akceptuje zamawiany towar;  podaje adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, jeśli klient o nią poprosi. Mogą to być dwa różne adresy;  określa sposób dostawy; określa sposób płatności.

5. W przypadku braku w magazynie niektórych sukni w wersji podstawowej (jak na zdjęciu), strona internetowa lucky-dress.eu wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu kontaktowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny lub propozycja wykonania sukni z innych materiałów. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

6. Klient w sytuacji opisanej w punkcie powyżej w zależność od sytuacji może:  

  1. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;  

  2. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia;  

  3. wyrazić zgodę na częściową zmianę zamówienia;

7. Strona internetowa lucky-dress.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od strony internetowej lucky-dress.eu, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami, jednakże strona internetowa lucky-dress.eu jest zwolniona od odpowiedzialności – także względem konsumenta – jeśli niedostarczenie towaru/opóźnienie w dostarczeniu towaru jest następstwem błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

9. Zamówienia ze strony internetowej lucky-dress.eu są realizowane w czasie tylu dni roboczych ile wymaga przygotowanie zamówienia w momencie składania zamówienia. Czas ten jest zmienny i zależy od bieżącego obciążenia Lucky Dress Atelier zamówieniami.

10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi najwcześniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu częściowej lub całkowitej (do indywidualnego ustalenia) płatności za zamówienie na swoim koncie.

11. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta przynajmniej 50% ceny za zamawiany towar.

12. Zapłaty za zamówiony na stronie internetowej lucky-dress.eu towar można dokonać: Wpłatą na rachunek bankowy – realizacja zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu płatności na koncie: mBank: 43 1140 2004 0000 3802 7695 0008 YUKAI Sp. z o.o., ul. Na Piaski 61C/2, 32-087 Zielonki. W tytule przelewu należy podać (imię,nazwisko, nazwę sukni).

13. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient, zgodnie z warunkami ustalonymi podczas korespondencji ze stroną internetową lucky-dress.eu

14. Na żądanie wystawiamy faktury vat.

15. Nieopłacane zamówienie będzie przetrzymywane w archiwum przez okres 5 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym okresie nie zostanie uregulowana płatność zamówienie zostanie automatycznie skasowane bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia, co doprowadzi do rozwiązania umowy.

16. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na sfotografowanie i sfilmowanie gotowego produktu i dowolne zastosowanie tychże materiałów wizualnych przez Lucky Dress Atelier w ciągu dowolnego czasu. Składając zamówienie Klient godzi się by Lucky Dress Atelier podejmowało decyzję co do sposobu realizacji materiałów wizualnych, w tym sposobu zapisu, tła, osoby prezentującej produkt, formy i kontekstu prezentacji. Do momentu przekazania towaru Klientowi, Lucky Dress Atelier jest bowiem jego właścicielem i dysponentem.

 

§ 4. Zamówienia indywidualne

1. Zamówienie indywidualne jest rozumiane jako zlecenie wykonania produktu, niedostępnego w standardowej sprzedaży na stronie Lucky Dress Atelier. Jest to więc produkt spoza oferty dostępnej na stronie www.lucky-dress.eu.

2. W celu zlecenia wykonania zamówienia indywidualnego należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.lucky-dress.eu. W przypadku dalszej komunikacji poprzez e-mail bezwzględnie należy zachować ciągłość korespondencji. Wiadomości e-mail, które są wysyłane bez zachowania ciągłości korespondencji mogą zostać przeoczone, a Lucky Dress Atelier zastrzega, że nie będzie ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 3. W celu umożliwia wykonania zamówienia jak najbliżej wizji Klienta, formularz należy wypełnić dość szczegółowo, zamieszczając w nim zarówno opisy jak i materiały wizualne.

4. Czas realizacji zamówienia indywidualnego zależy od jego specyfiki, dlatego należy w formularzu zamówienia podać preferowaną datę otrzymania gotowego produktu. Data ta może zostać zweryfikowana przez Lucky Dress Atelier, jeśli wykonanie zamówienia w danym terminie nie będzie możliwa ze względów technicznych.

5. W przypadku braku w magazynie niektórych elementów stanowiących część indywidualnego zamówienia (np. wybranego rodzaju materiału, zapięcia itp.), strona internetowa lucky-dress.eu wysyła do klienta wiadomość, na adres email Klienta z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

6. Klient w sytuacji opisanej w punkcie powyżej w zależność od sytuacji może:  

  1. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;  

  2. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia;  

  3. wyrazić zgodę na częściową zmianę zamówienia

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia indywidualnego nastąpi najwcześniej w następnym dniu roboczym względem dnia, w którym Klient przesłał mailem potwierdzenie przelewu części lub całość ceny produktu.

8. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta za zamówiony towar.

9. Zapłaty za zamówiony indywidualne należy dokonać: wpłatą na rachunek bankowy – realizacja zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu płatności na koncie. mBank: 43 1140 2004 0000 3802 7695 0008 YUKAI Sp. z o.o., ul. Na Piaski 61C/2, 32-087 Zielonki. W tytule przelewu należy podać (imię, nazwisko, datę uroczystości).

10. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient, zgodnie z warunkami ustalonymi w korespondencji ze stroną lucky-dress.eu

11. Na żądanie wystawiamy faktury vat.

12. Złożenie zamówienia indywidualnego jest równoznaczne ze zgodą na sfotografowanie i sfilmowanie gotowego produktu i dowolne zastosowanie tychże materiałów wizualnych przez Lucky Dress Atelier w ciągu dowolnego czasu. Składając zamówienie indywidualne Klient godzi się by Lucky Dress Atelier podejmowało decyzję co do sposobu realizacji materiałów wizualnych, w tym sposobu zapisu, tła, osoby prezentującej produkt, formy i kontekstu prezentacji. Do momentu przekazania towaru Klientowi, Place for Dress jest bowiem jego właścicielem i dysponentem.

 

§ 5. Konsultacje osobiste w pracowni Lucky Dress Atelier

1. W celu skorzystania z profesjonalnego doradztwa oraz ustalenia szczegółów projektu indywidualnego, Klientka ma prawo umówić się na bezpłatne, osobiste konsultacje w atelier Lucky Dress przy ul. Długiej 17 w Krakowie.

2. Konsultacje ze stylistką Lucky Dress Atelier odbywają się w uprzednio umówionym terminie, w robocze dni tygodnia oraz w soboty. Minimalny czas trwania takiej konsultacji to 1 godzina zegarowa, jednak Klienta może zarezerwować dla siebie więcej czasu.

3. Na konsultację Klientka powinna zabrać zdjęcia inspiracji, docelowy biustonosz oraz obuwie. Ewentualnie obuwie o takiej samej wysokości obcasa i/lub platformy, jak obuwie docelowe.

4. Podczas konsultacji może powstać docelowy projekt, zilustrowany w formie formularza przedstawionego Klientce. Klientka, po zapoznaniu się z formularzem, podpisuje go, co jest jednoznaczne z akceptacją projektu i wszelkich jego parametrów oraz z przekazaniem projektu do realizacji.

5. Możliwe jest wprowadzanie zmian ustnie, telefonicznie, bądź mailowo do projektu zatwierdzonego na przymiarce w zależności od tego czy zaproponowane zmiany będą możliwe do wprowadzenia zarówno ze względów technicznych jak i czasowych. Lucky Dress Atelier zastrzega sobie prawo do odmówienia zaproponowanych zmian przez Klientkę.

6. Zmiana projektu może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów w przypadku zakupienia dodatkowych komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wysokość tych kosztów poda do wiadomości pracownik Lucky Dress Atelier.

 

§ 6. Przymiarki

1. Zamawiając sukienkę podczas prywatnej konsultacji, Klientce przysługuje prawo do 2-5 przymiarek (w zależności od skomplikowania projektu lub zmiany wagi, która może spowodować wprowadzenie przeróbek do sukni) oraz odbioru osobistego, w cenie projektu.

2. Terminy przymiarek są ustalane za obopólnym porozumieniem.

3. Terminy przymiarek podlegają zmianom z powodów losowych.

4. Na pierwszej przymiarce Klientka zobowiązania jest do posiadania docelowej, cielistej bielizny oraz docelowych butów. W przypadku, kiedy Klientka na przymiarce pojawia się bez powyższych komponentów, Lucky Dress Atelier nie ponosi odpowiedzialoności za efekt końcowy, który przy zmianie tych elementów w dniu ślubu lub innej uroczystości może spowodować, że suknia nie będzie idealnie dopasowana.

 

§ 7. Reklamacje

1. Towary dostępne na stronie lucky-dress.eu objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz z innych właściwych ustaw.

2. Każdy produkt, zakupiony przez stronę internetową lucky-dress.eu może być reklamowany z zachowaniem terminów zgodnych z ustawą i warunków reklamacji, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową.

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, w wyniku konserwacji niezgodnej z instrukcją przekazaną Klientce, oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych, wypadków losowych i naturalnego zużycia.

4. Strona internetowa lucky-dress.eu nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru i prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki.

5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny.

6. Formularz należy wypełnić czytelnie. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony i podpisany, nie można rozpocząć procesu reklamacyjnego i towar będzie odesłany do Klienta.

7. Na każdą reklamowaną rzecz należy wypełnić osobny formularz reklamacji.

8. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt firmy Lucky Dress Atelier nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

9. Reklamowany towar musi być czysty, suchy, pozbawiony zapachów i higienicznie bezpieczny. Niespełnienie wymienionych warunków bezpieczeństwa higienicznego towaru może być powodem niemożności rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.

10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru.

11. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Lucky Dress Atelier wyśle do klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę.

13. W przypadku nie uznania roszczenia reklamacyjnego, towar zostanie odesłany wraz z pismem odmownym dla Klienta.

 

§ 7. Rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy/wymiana

1. Towary sprzedawane przez Lucky Dress Atelier to produkty spersonalizowane, tworzone od początku do końca na zamówienie i zgodnie z indywidualnymi preferencjami każdego Klienta. Dlatego też nie podlegają one zwrotowi ani wymianie. Klientowi nie przysługuje też prawo do odstąpienia od umowy zawartej w momencie złożenia zamówienia i dokonania wpłaty z tego tytułu. Prosimy o przemyślane zakupy.

2. Po konsultacji istnieje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia lub/i wykorzystania wpłaconej wcześniej kwoty na realizację innego projektu. Wpłacona kwota zostanie jednak skorygowana o wszelkie nakłady poniesione już przez Lucky Dress Atelier. na realizację pierwotnego zamówienia.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez stronę internetową, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 3. Obecność towaru na stronie internetowej lucky-dress.eu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru przez stronę internetową lucky-dress.eu.

5. Strona internetowa lucky-dress.eu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.lucky-dress.eu, jednakże zamówienia będą realizowane na podstawie brzmienia regulaminu z chwili jego dokonywania.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. Z 2000r. Nr 22 poz. 271).

ADRES

ul. Szybka 27

1 piętro

31-831 Kraków

tel. +48 794 646 462

e-mail: luckydress77@gmail.com

GODZINY OTWARCIA

pon. 10:00 – 18:00

wt. 10:00 – 18:00

śr. 10:00 – 18:00

czw. 10:00 – 18:00

pt. 10:00 – 18:00

sob. nieczynne

Copyright Lucky Dress Atelier 2018 – 2019

Zadzwoń teraz